AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi


Projenin Amacı

Projenin Yürütücüsü

Proje Ortakları

Seminerler

Bağlantılar

Duyurular

Projenin Mantıksal Yapısı
Genel Amaçlar: Türkiye ve Bulgaristan arasındaki sivil toplumlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve karşılıklı deneyim değiş tokuşu yapmak, Türk tarihini ve özellikle de Türk kültürünü kapsayarak Avrupa Birliğinde Türkiye'yi daha iyi anlamak ve Türkiye hakkında daha fazla bilgiye sahip olmayı sağlamak; her iki ülkedeki üniversitelerden
gelen öğrenci ve öğretmenler arasında kültürlerarası diyalog için yeni eğitim teknolojileri geliştirmek ve onaylam
ak; Türkiye'de Avrupa fikrini tanıtmak.
Özel Amaçlar:
- Birlikte çalışma ve dayanışmayı teşvik etmek: Üniversitelerde karşılıklı uzlaşma,yansıma ve kültürlerarası diyalog için kişilerarası iletişim:öğrenci-öğrenci,öğretmen-öğretmen diyaloğu.
- Kültürlerarası diyalog için öğretmenlerin ve öğrencilerin uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla kültürel yeterliliklerin ve hazır olunuşluğun ortaya çıkacağı uzun dönemli ortak bir araştırma yapmak

-Aşağıdaki akademik alanlarda kültürlerarası eğitim için uzun dönemli eğitim planları ve programlarını geliştirmek ve onaylamak: Pedagoji,  Psikoloji, Tarih, Etnografi, Felsefe, Kültüroloji, Sosyoloji, Gazetecilik ve Coğrafya.
-Kültürlerarası eğitim ve diyalog için öğrenci elkitapçığının geliştirilmesi.
-Kültürlerarası eğitim için yeni iletişim ve pedagojik metot ve stratejilerin farklı milletlerden (Bulgarlar ve Türkler) gelen öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından yansıtılması ve kabul edilmesi. Aşağıdaki uzmanlık alanları içinde olan program ve müfredat kapsamındaki metot ve stratejilerin uygulanışı: Coğrafya, Tarih, Pedagoji, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe ve Gazetecilik.
-Kültürlerarası bir çevre oluşturulabilmesi amacıyla yeni pedagojik metodoloji kullanarak öğretim görevlileri ve öğrenciler için eğitim paketlerinin gelişimi ve yayımlanması.
-Her iki ülkeden gelen üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri için kültürlerarası diyalog metodu ile Neogeia (yeni alan) metodu kullanarakmerkezler ve tartışma klüpleri için yoğun bir iletişim ağının oluşturulması.


1.6 Doğrulama

1.6.1. Çalışmaların programın amaçları ve öncelikleriyle bağlantılı olması. Cinsiyet ve fırsat eşitliği sağlandı mı?
1. “Üniversitelerin kültürlerarası davranışlara ait düzenlemeleri/yasaları (CODE)“ nın gelişimi öğrenciler ve öğretim elemanları için kültürlerarası diyaloğu kolaylaştıracaktır.
2. Üniversitelerin inşaası ve donanımı üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının eğitimine ve ülkelerarası diyaloglarının gelişmesine katkıda bulunacaktır.
3. Master programlarında kültürlerarası eğitimde yeni pedogojik ve iletişimsel uygulamalar için teknolojinin öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitiminin  ve üniversitelerdeki programın/müfredatın niteliğindeki gelişimin Bolonya kriterlerine uygun olması ve bunların birleştirilmesi.
4. Belirlenen fakültelerden öğrenciler ve öğretim görevlileri için kültürlerarsı eğitim kampları ve dersler organize etmek uluslararası değişim programının gelişimine yardımcı olacaktır ve bu da eğitim sisteminde varolan farklılıklarla başa çıkılmasına hizmet edecektir.
5. Bulgarca, Türkçe ve İngilizce yapılan projeler için ortak bir alan oluşturulması farklı milletlerden gelen (Bulgar ve Türk) ve kültürlerarası diyalog ve eğitim metodlarını kullanarak eğitim veren öğretim elemanları arasında sosyal diyaloğun kolaylaştırılmasını sağlayacaktır.

1.6.2. Hedeflenen ülke(ler)de  farkedilen ihtiyaçların ve kısıtlamaların belirlenmesi, özellikle programda yer alan ülkenin/ülkelerin.
Bulgaristan üniversitesi eğitimi, sistemi ve müfredatı, yaşam boy eğitim için Avrupa stratejilerinden adapte edilmemiştir. Bunlar resmi ya resmi olmayan eğitim sistemine uygulanamaz.
Öğretmenler ve ebeveynler gibi yetişkin hedef  kitlesini içine alan hükümet ile ilgili olmayan organizasyonlarda daha fazla aktivite vardır.

SU “Kliment Ohridski“  2006 yılında kültürlerarası diyalog ve eğitimin merkezini oluşturmuştur. Bu merkez öğretmenlerden ve müdürlerden oluşan hedef kitle ile hizmet etmektedir.

Bu merkez, üniversitenin farklı fakülte ve bölümlerindeki kültürlerarası eğitim ve iletişim faaliyetlerini başlatmış ve koordine etmiştir. Amacı yaşamboyu öğrenme fikrini kuran kültürlerarası projenin gerçekleşmesi ve birleşmesiyle değişken modeller bazında eğitsel ürün ve teknoloji oluşumunu hedefleyen girişimcilerin gelişimini teşvik etmek ve onlara yardım etmektir. Bu merkezin ana önceliği SU dışındaki bölümler ve kuruluşların işbirliği ile azınlık temsilcilerinin danışma organizasyonu işlevi görmesidir.


Özet
Programın/Çalışmanın süresi: 18 ay
Çalışmanın Amaçları:  Genel amaç (lar), Özel amaç
Katılımcılar: Sofya Üniversitesi (Bulgaristan), Uludağ Üniversitesi (Bursa), Muğla Üniversitesi (Muğla), Kocaeli Üniversitesi (İzmit), NRSC, Predtechi Hareketi Organizasyonu
Hedef Kitle: Uludağ (Bursa) ve Sofya (Bulgaristan) üniversitelerinden 1600 öğrenci, Sofya Üniversitesi “St. KI. Ohridski“  ve Uludağ üniversitesinden 40 öğretmen.
Toplamda bu çalışmadan yaralanacak kişi sayısı: Sofya Üniversitesi’nden 20. 000 öğrenci, Uludağ, Muğla ve Kocaeli Üniversitesitelerinden (Bursa) 20.000 öğrenci, bu dört üniversiteden 500 profesör ve doçent.
Programın hedefi: Öğrencilerin Türkiye ve Avrupa Birliği ile ilgili kültürel özelliklerini kavramada ilerleme kaydetmesi ve Avrupa Birliği’nin kültürlerarası değiştokuş alanında izlediği politikalar ışığında yüksek öğrenimine etkileri.  

Üniversitelerdeki kültürlerarası projelerin hazırlanması ve uygulanmasında eğitimle ilgili bölümler yeterli derecede deneyim kazanacaktır. Avrupa Eğitim ve Kültür Kurumu tarafından yönetilen projeleri bu çalışma için örnek gösterebiliriz.

Projelerin teknolojisi 2 üniversitenin eğitim programlarında kodlanacaktır/uygulanacaktır. Böylece projenin devamlılığına katkı sağlanmış olacaktır. Kültürlerarası öğrenmeye dayalı ortak değerlerin onaylanmasıyla öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin yabancı düşmanlığa ve ırkçılığa karşı olan tutumlarının değiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ülkenin AB’ye  üyeliğinin getireceği faydalar hakkında Türkiye’deki civil topluma daha fazla bilgi verilmesi. Kültürel normlara dikkat etmek gibi.

Başlıca Aktiviteler:
Kültürlerarası diyalog ve eğitim için iletişim ağının oluşturulması;
Avrasya kültür alanında eğitim ve diyalog modelleri ve kültürlerarası çalışma ve modellerin değişimi ve sunumu;
Etkili kültürlerarası diyalog ve eğitim için fikir ve deneyim alışverişi ve teşviği;
Kültürlerarası değişim ve diyalog alanında yeni eğitici programların geliştirilmesi;
Türkiye ve Avrupa Birliği’nin kültürel dinamikleri/özelliği hakkında öğrenciler için bir rehberin hazırlanması ve bunun uygulanması;
Sistematik eğitim döngü organizasyonu: Avrasya bölgesinde kültürlerarası diyaloğu ve eğitimi yoğunlaştırma amacı olan çeşitli kültürlere yapılan yolculuklar, uygulamalar, seminerler, eğitim kampları, dersler ve diğer aktiviteler.